Shirin's voice
Aaj Brishtir Din
Lag Ja Gaale
Allah Janta Hain
Bimurto Ei Ratri Amar
Khachar
Onek Brishti Jhore
Kiya Hain Pyar Jise